Summary of the teacher for half a life: 21 types of decoration main materials brand Daquan, you can save 25,500,000

0 Comments

The selection of new house decoration materials is good, which directly affects the safety and comfort of home life in the future. Many decoration owners are selected for their own materials, but as novice decoration, I don’t know much about decoration materials. The following editors summarize a brand of different decoration materials for everyone, and for everyone to decorate the selection of materials to save more goods.

Hydropower Material Brand Recommendation

1. PPR water pipe/pipe brand summary

Hyde Ou, Weixing, Golden De, Ruhe River Management, Rihe, River, Golden Bull Horn, White Butterfly, Lianli, Zhongcai, Pilsa, Meru, Sorbang Management, Shifeng, Longsheng Management, Zhongcai, Zhongcai pipeline

2. Summary of home wire brands

Baosheng cable, upper cable, Nanyang cable, Shenghua cable, Hengtong Optoelectronics, Panda wire, Jiangnan cable, Luneng Taishan cable, Yanggu cable, Far East cable

3. Summary of the switch socket brand

Roglans, Schneider, Bulls, Gamder’s Gamder, Delixi, Grand Electric, Zhengtai Electric, Honeywell, Breakthrough Electric, Panasonic, Xiaomi, Intelsman, Lianggong, Liangli, Deli Lita

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

Wall material brand recommendation

4. Putty brand

Beauty Chao, Pattex Bailing, Ecological Homeland, Degao, Weibo, Mabe, Jinye, Xiangde, Jico, Delux, LEM, Sankeshu, China Resources, China Resources

5. Beauty sewing brand

Weber, Oriental Rainbow, Raybon, Meimeida, Weibang, Huang’s Craftsman, Westka, Best, British Dunlop, Shentai, Obita, Chinese Niu Yuan, Mabei, Ray Di International, Lido, Lido But, German brick sewing agent

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

6. Paint brand

Du Leis, Libang, Chenyang water paint, three trees, Jiabaoli paint, China Resources paint, Germany Difang paint, German (main waterproof paint paint), Laiwei paint, bauhinia paint, beautiful Tushi, PPG, PPG, PPG, PPG Master lacquer

7. Wallpaper brand

Magnolia, Olatt, Ruibao, Brust, Rouran, Top Li, Grammy, Xinwang, Beitai Wallpaper, Marburg Wallpaper, Ranran, Grammy, Aishi Wallpaper

Ground material brand recommendation

8. Stone brand

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

Global, Xishi, Gao Shi, Kangli, Wanli Stone, Dongcheng Stone, Dongsheng, Wanlong, Yingliang, Zongyi

9. Tile brand

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

9.1, first -tier brand

诺贝尔、马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、萨米特、欧神诺、斯米克、宏宇、新中源、冠军、亚细亚、能强、格莱斯、强辉、顺辉、 Wales, Roman, Jinyi Tao, Bade, Europe and America, Eagle, Tao Yiro, Special Town, Xinghui, LD, Red Spider, Ge Shitao, Golden Ruddy.

9.2, second -tier brand

Omega, Yilibao, Jin Chaoyang, Huiya, General, Mei Tao, Garcia, Zhongyuan Langgao, Hui Wanjia, Mongolian Carlo, Huidebang, Xinnan Yue, Hongtao, Jin Tao, Jin Tao Famous masters, Lijiaju, Fanxiang 1860, Zhuoyuan, Louis Modern, Xiejin, Ronggao, Yucheng, Haobo, Bohua, Gold Tianwei, Jiale Tao, Jin Ouya, Golden Ke, Goldenke, Golden Ke,, Goldenke, Golden Ke, sublimation.

9.3, third -tier brand

Mingbang, Grammy, Viro, Shengdebao, Xinyue, Hengfu, Yujing, Yingji, Great Roman, Louis Wallen Slave, Jianjian, Jinligao, Guna, Bloga Zunli, Funa, Master Tao, Tao Cheng, Green Apple, William, Santa Versailles, Sun, Vodid Fort, Qiangpai, Matti, Blavo, Zhongsheng, Zhongsheng, Zhongsheng

10. Floor brand

10.1, wooden floor first -line brand

Nature, Holy Elephant, Cissero, Life Home, Filiner, Del, Shengda, Jisheng, Jiusheng, Shiyou, Sao Paulo, Anxin, Fulin

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

10.2, wooden floor second -line brand

Hui Green, Swiss Lulson, Chunhong, Aubao, Cissero, Holy Code, and Blessing

Ceiling brand

11. Aluminum gusset brand

Op, Aopa, AIA, Le Silong, Ou, Fa Lion, Ou Bai, Celebrity, DS, Pogor character

Wooden furniture brand

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

12. Cabinet brand

Oupai, Shangpin House, Arrow Cabinet, Gold Cabinet, Simi Cabinet, Zhibang, Ou Ruiyubang, Baiyou Cabinet, Copa Bolononi, Kuba Bolononi

13, solid wood furniture brand

Meikemeijia, Lin’s Wood, Qu Meijia, Federal Home Furnishing, Guangming Home, Shuangye Furniture, Huafeng Furniture, Huayngbao, IKEA Furniture, Huahe Furniture, Nanyang Hu Family

14. Board brand

Mogan Mountain, Bunny, Millennium Boat, Lushui River, Weiye, Da Ya, Da Wang Coconut Board, Fuqing, Fuhan Wood, Shengda, Famous Rabbit, Vientiane, Termi, Lu Li, Xue, Xue, Xue, Xue, Xue Bao, Fuxiang, Millennium Tree

15. Full -house custom furniture brand

Shangpin House Equipment, Sophia, Aitig, Hollying Passenger, Novy Wardrobe, Yadan Wardrobe, Opai Furniture, Wanpai Wardrobe, Laoda Wardrobe, Poenman Full House Customs, Ibeli, Deville

Doors and windows

16. Anti -theft window brand

Bright Ang, Meigu Doors and Window, Meishang, Green Wa, Fulkai, Bresley, Jin Weixin Steel, Meiwo, Jing Shang, Naga

17. Gate brand

TATA wooden doors, Dreaming Wooden Door, Panpan Defense Door, Royal Door and Window, Meixin Wooden Door, 3D Wooden Door, Wangli Anti -theft Door, Opai, Sophia, Sainea Spring, Xin Di Wooden Gate, Longyang Gate, Star Moon God, step forward, steps, steps, steps, steps, steps, steps, steps Positive

18. Fingerprint lock brand summary

从业半辈子老师傅汇总:21类装修主材品牌大全,照买能省2万5

Samsung, Yale, De Schiman, Kaidi, Asia Pacific Tianneng, Golden Finger, Di Jil, Panasonic Gate Control, Tsinghua Ziguang Fingerprint Lock

Sanitary Lantern Brand

19. Sanitary brand

Kohler, TOTO, Jiu Mu, Farnesha Sanitary Ware, Hengjie Sanitary Ware, Arrow Sanitary Whaling, Blue Whale Sanitary Ware, Dongpeng Sanitary Ware, Wetda, Anwar Sanitary Ware

20. Lighting brand

Op Lighting, TCL, Philips, Panasonic, Foshan Lighting, Midea, Op, Sanxiong Aurora, Osram, Huayi Lighting

Smart home brand

21. Smart home brand

Honeywell, Haier U-Home, Mijia Mijia, Ali Smart, Huawei HLINK, JD.com Micro Union, Midea M-Smart, Duya Dooya, HDL, Koti Koti