Old tape song appreciation: “cloth doll” Ding Xiaoqing sings

0 Comments

↓↓↓↓↓↓ Please click Listening ↓↓↓↓↓↓

01 My youth, my Lu Ding Xiaoqing

02 Fairy Fairy Ding Xiaoqing

老磁带歌曲欣赏:《布娃娃》丁小青演唱

03 cloth doll Ding Xiaoqing

04 Where are you Ding Xiaoqing?

05 Zhacai Lantern Ding Xiaoqing

06 If I am really Ding Xiaoqing

07 Stone Ding Xiaoqing on the beach

08 Wangyue Ding Xiaoqing

09 Good days like the long water chief Ding Xiaoqing

10 lovers Ding Xiaoqing

老磁带歌曲欣赏:《布娃娃》丁小青演唱

11 Waiting for my Xiaohe Ding Xiaoqing

12 Jiangnan Yu Ding Xiaoqing

13 Little olive Ding Xiaoqing

14 I love Sunshine Ding Xiaoqing